ЕКОХИМСНАБ ЕООД

Професионален опит

ЕКОХИМСНАБ представлява еднолично дружество с ограничена отговорност, специализиращо в областта на ефективното и оптимално управление на опасни отпадъци. Екипът зад това ЕООД е колектив от перфектно подбрани за целта кадри с дългогодишен професионален опит, силна теоретична и практична подготовка за всякакви ситуации – включително и такива, изисквани при вземането на навременно и правилно решение във връзка с оползотворяването и обезвреждането на опасните отпадъци, както и на тяхното ефикасно събиране и транспортиране.

Квалифициран екип

Специалистите в "ЕКОХИМСНАБ" ЕООД притежават необходимото образование, придружено с професионални квалификации. На базата на дългогодишен практически опит в областта на екологичните дейности и експертизи, както и в сферата на управлението на околната среда, те са в състояние бързо да реагират за вземането на ефективни решения за бърза реакция по различни казуси и оптимално менажиране на дейностите, свързани с опазването на околната среда.

Всички дейности на ЕКОХИМСНАБ са изцяло съобразени и съгласувани с актуалните към момента на действие европейски, национални и правни норми, разпоредби, международни спогодби и споразумения.


Услуги

"Основната дейност на екипа, стоящ зад лицензираното ни дружество "ЕКОХИМСНАБ", се фокусира върху събирането и транспортирането на опасни отпадъци. Всяка една предложена в тази сфера услуга е съпътствана с нужната квалификация и консултация, както и изготвянето на официални договори, екологични експертизи и счетоводни документи по смисъла на действащия ЗУО от 13.07.2012 г., както и всички придружени към него наредби, Законът за ДДС като договор, идентификационен документ за опасен отпадък - приложение №8, фактура, товарителницa, складови разписки.

Най-често опасните отпадъци, които се генерират са:
 • замърсени опаковки, използвани при работа с облекла за предпазване, използвани филтри за пречистване, отработени течности;
 • утайки, образувани от пречиствателната дейност на замърсени места и участъци;
 • използвани в процеса на работа лакове и бои, разредители за тях и регенериращи свойствата им агенти;
 • вещества от опасен характер, съдържащи се в отпадъците от неорганичен или органичен тип;
 • живачни и съдържащи живак елементи и съединения, лампи, термометри и изправители от различен тип, които са отпадъчен материал от предмети, съдържащи живак;
 • бракувани материали, соли и утайки, в които са налични отпадъчни материали от рода на цианид и производните му вещества;
 • разтворители и остатъци, произведени от употребата им вследствие на експлоатация в химически ателиета за почистване и обработка.
Услуги за клиенти:
 • приемане на опасни отпадъци в специализирани площадки и складове за съхранение и последващи операции на всички опасни отпадъци от класификатора на МОСВ и МЗ, с изключение на взривоопасни материали и телесни части;
 • събиране и транспортиране на опасни отпадъци от територията на цялата страна;
 • износ на опасни отпадъци в други страни за обезвреждане, оползотворяване, унищожаване или рециклиране;
 • почистване, товарене и разтоварване на опасни отпадъци в контейнери, превозни средства, резервоари, танкери, кораби и други;
 • сортиране, препакетиране, капсуловане, складиране или депониране за съхранение на опасни отпадъци, включително на територията на възложителя;
 • почистване на замърсени площи и терени;
 • консултации относно образуване, съхранение, почистване или третиране на опасни отпадъци.
Опасни отпадъци – събиране и транспортиране
транспортиране на отпадъци

"ЕКОХИМСНАБ" ЕООД работи с ФЛ и ЮЛ от всякакъв тип – фирми, организации, предприятия и компании тип холдинг – като предоставя професионална помощ при безопасното събиране и транспортиране на опасните отпадъци. За тази цел ние използваме своето обособено депо – конкретно за всички отпадъци от нефтопродукти – и естествено, сме снабдени с официално разрешително и лиценз от МОСВ за извършване на така посочените си услуги. Наред с отпадъците от нефтопродукти, сме в състояние да се погрижим и за азбест и утайки от пречиствателните станции.

За да ви снабди с квалифицирана и надеждна помощ в събирането и транспортирането на отпадъците, "ЕКОХИМСНАБ" ЕООД разполага с оборудване от най-високо поколение, патентована лична технология за най-скоростно и максимално безвредно действие по време на отделните процедури.

Възможност за временно съхранение на опасни отпадъци
съхранение на отпадъци

ЕКОХИМСНАБ предлага на клиентите си и специализирана услуга по временно съхранение на вредни отпадъци. Тази услуга се препоръчва за случаите, в които трябва да преустановите всякаква дейност със съответните отпадъци до точно определен момент за тяхното оползотворяване или обезвреждане. В случай, че ви е нужно временно складиране на опасни отпадъци, услугата се извършва на създадената по изцяло европейски модел, но съгласуван с родното законодателство, площадка в град Девня (Варна).

В случай, че касае опасни отпадъци, за които не се предвижда оптимално оползотворяване, обезвреждане или преработка, ЕКОХИМСНАБ си партнира с български и европейски фирми с цел да намерят най-доброто решение за тяхното извозване или рециклиране на територията на България.

Най-често обезвреждането се осъществява на специално пригодена за това площадка с нужните инсталации и оборудване. Такива площадки са създадени на територията на всяка една държава членка на ЕС, снабдени с налично разрешение, лиценз и ISO сертификат за тази дейност.

Азбест – цялостна услуга по извозването на опасни отпадъци от този вид
azbest

"ЕКОХИМСНАБ" ЕООД ви предлага качествена и комплексна услуга по преодоляване на каквито и да са проблеми или сложни ситуации при работа с опасни отпадъци от типа азбест. Всякаква дейност с азбест, както и всяка последваща такава, свързана с негови отпадъци, е изцяло съобразена с нормите на националното и европейското законодателство. В тази връзка персоналът, който е ангажиран с услугите, обвързани с обработката на азбест, е подбран съгласно изискванията на Наредба №9 от 04.08.2006 г. за защита на работещите с азбест от рискове. Освен това служителите ни са снабдени и с нужното лично медицинско досие и съответното удостоверение за право на работа с азбест.

В допълнение "ЕКОХИМСНАБ" ЕООД може да се похвали с пълноценен и необходим административен капацитет, изискван за създаването на следните документи: планове за БЗР с азбест, заявления за издаване на разрешително от РЗИ и РИОСВ, уведомления до Инспекция по труда, РЗИ и РИОСВ, обозначаване на зони, помещения и временни работни площадки, съобразно Наредба №9 от 04.08.2006 г. и Закона за здравето.

Ако ви е необходим демонтаж, събиране и пакетиране на азбест в специални и пригодени за целта контейнери, както и последващо транспортиране, ние сме изцяло на ваше разположение.

"ЕКОХИМСНАБ" ЕООД притежава разрешително за дейности с отпадъци по силата на чл.35 от Закона за управление на отпадъците, издадено от МОСВ-РИОСВ в гр. Русе. Това разрешително предоставя възможност на компанията ни за последващо управление или депониране на азбест съдържащи материали, подкрепени със законосъобразни и екологосъобразни решения за обезвреждане или депониране.

Всеки наш клиент може да получи достъп до всички документи, предоставящи право на "ЕКОХИМСНАБ" ЕООД да обезврежда отпадъчен материал от работата с азбест. Съгласно тези документи и нашата активна дейност, вие като клиенти, се освобождавате от отговорност по чл.7 от Закона за управление на отпадъците.

Утайки – съхранение, преработка и обезвреждане.

За да се избегне замърсяването на околната среда, всички отпадъчни води, причинени от промишлено производство или битова дейност, преминават пречиствателна процедура чрез създадените за целта пречиствателни станции. Процесът включва биологични, химични или физични методики на действие, за да се сведе до минимум утайката от пречистените води на водоизточниците и канализациите. В тази връзка "ЕКОХИМСНАБ" ЕООД може да ви предложи цялостен набор от решения и план за действия във връзка със съхранението, преработката и обезвреждането на утайките, съдържащи какъвто и да е опасен или неопасен отпадък.


Консултации

"ЕКОХИМСНАБ" ЕООД е винаги на разположение на клиентите си за консултация във връзка със събирането, начините на обработка и обезвреждане, транспортирането и почистването на отпадъци от всякакъв опасен тип. Всеки клиент може да ползва различните ни готови договори с общи условия, за да си осигури оптимално и ефикасно събиране и транспортиране на опасните отпадъци с необходимата и предоставена изцяло от фирмата ни техника. Относно документацията ще подготвим за вас целия комплект от счетоводни документи (съгласно ЗДДС) и тези за регламентирани от ЗУО от 13.07.2012 г. и прилежащите му наредби и устави, както и всички фактури, складови разписки, товарителници и идентификационни документи за опасни отпадъци, оформени съгласно приложение №8, с което се освобождавате от отговорност.

На "ЕКОХИМСНАБ" ЕООД може да разчитате за:
 • изготвяне на работни листове и отчетни книги;
 • изготвяне на фирмени програми за управление на отпадъците;
 • изготвяне на регистрационни документи, разрешения и лицензи, свързани с дейности по управление на отпадъците;
 • следене на срокове и подготовка на месечни и годишни отчети за отпадъци към държавни институции.
 • отстраняване на несъответствия по предписания и констативни протоколи;
 • изготвяне на отчети към организации по оползотворяване на отпадъци и опаковки;
 • следене на месечни количества, генерирани и предадени отпадъци до крайни преработватели и организации по обезвреждане и оползотворяване.

Ценовата политика се определя в зависимост от характеристиките, кода и количеството на всеки отпадък. Клиенти на фирмата са юридически лица – фирми, общини, неправителствени организации и други.

Отпадъци – Кодове


Разрешителни

"ЕКОХИМСНАБ" ЕООД притежава необходимите лицензи и разрешителни за транспортиране на опасни и неопасни отпадъци със специализирана техника и квалифициран персонал.


Контакти

Карта

Google карта


Запитване за третиране на отпадъци

Изтеглете идентификационен документ за опасни отпадъци - Приложение № 8